Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SBTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SBTS).

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Puławska 433, 02-801 Warszawa;
 • mailem: iodo@sbts.pl
 • telefonicznie: +48 22 643 89 69.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych SBTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: iodo@sbts.pl, ul. Puławska 433, 02-801 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SBTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zastosowanie między innymi do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe) w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

Spółka SBTS może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółce SBTS.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółka SBTS zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Dane osobowe przetwarzane są przez spółkę SBTS w określonych poniżej celach:

 • realizacja umowy lub zamówienia,
 • kontakty biznesowe,
 • newsletter,
 • odpowiedź na zapytanie,
 • kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów SBTS
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
 • potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

UPRAWNIENIA

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do danych,
sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH”.